Les nostres propostes

Proposta a nivell ideològic

Proposta a nivell estratègic


 

Proposta a nivell ideològic

Tenint en compte la diversitat de grups, opcions i ocupacions, dels cristians i cristianes que, a més de fer la comuna professió de fe, també fan professió de valencians i de valencianisme, cal parlar, a nivell ideològic, d'uns mínims amb els quals estem tots d'acord, respectant els diversos matisos de les opcions ideològiques, polítiques, culturals i socials de cada col.lectiu.
Podríem assenyalar des del començament els mínims que identifiquen el treball de la Coordinadora:
1) Estem a favor de l'ús i dignificació de la nostra llengua, compartida pels valencians amb el Principat de Catalunya, les Illes Balears, Andorra, el Rosselló i l'Alguer. Aquesta llengua és internacionalment i des de les instàncies acadèmiques universitàries coneguda com a llengua catalana, i per molts dels nostres escriptors, per l'Estatut d'Autonomia i pel poble és cooneguda com a valencià, sense que això supose posar en qüestió la unitat de la llengua, sinó reconéixer en les seues varietats llur riquesa.
2) Estem a favor d'una plena normalització del valencià a la vida i en els organismes oficials, a fi que tothom puga valdre's-en, o almenys, puga entendre qualsevol de les dues llengues oficials segons l'Estatut. Conseqüentment, estem a favor que comence a normalitzar-se l'ús del valencià en l'expressió de la fe dels cristians i en les seues esglésies. Volem, doncs, treballar per una normal lectura i proclamació de les Sagrades Escriptures en valencià, pel retrobament amb la nostra literatura religiosa valenciana, que constitueix una gran part de la producció literària dels nostres clàssics de la llengua, i per una reflexió valenciana sobre la significació de la nostra fe en el món actual.
3) Creiem que l'Evangeli del Crist ens aporta un Esperit dinamitzador de la vida humana dels pobles, amb més llibertat i justícia, amb més solidaritat i fraternitat, amb més esperança i futur obert per a cada comunitat humana, per a cada poble. En aquest sentit volem treballar i coordinar els nostres esforcos de cristians i cristianes valencians per una inculturació que cerque, no sols l'expressió lingüística valenciana, sinó també la vida i la cultura dels valencians, perquè estem convençuts de què el cristianisme ha d'assumir, i a la vegada, contribuir a la cultura de l'ara i del ací, amb la seua aportació específica. Som conscients de les dificultats d'aquesta tasca avui, donada la complexitat d'elements que configuren la cultura actual.

 

Proposta a nivell estratègic

Estratègicament, volem pensar i projectar l'animació de a fe en valencià i com a valencians com una tasca amb dinàmica pròpia, independentment dels avatars polítics i eclesials.
Caldria pensar en un treball a llarg termini i no tant en una lluita reivindicativa amb els poders o les institucions. No renunciem a la reivindicació, però no és aquesta la millor definició del treball d'aquesta Coordinadora, sinó l'animació de la fe, tractant d'oferir serveis i coordinar esforços, per a donar resposta a les necessitats que els cristians valencians tenen respecte de la valencianització de la seua expressió religiosa.
Ens entenem millor com un moviment de cristians que volen treballar des de dins de les seues esglésies, sense trencar la comunió eclesial.
Com a cristians preferim aunar i sumar esforços, i no perdre'ns en baralles esterilitzants, superar protagonismes i personalismes, donar passes endavant amb solidesa pensant en el futur, i si Déu ens ho concedeix, tot açò amb un clima i un tarannà qu manifeste els fruits de l'Esperit, que són l'alegria, la pau, la magnanimitat, la confiança en l'altre, la germanor i fins i tot la frescor en la imaginació creadora, recordant l'ensenyament de Taizé: res no és greu si no s'ha perdut l'estima.
És clar que si arribara el dia, que tots desitgem, en què els Consells Pastorals i Consells Presbiterals de les nostres Esglésies locals assumiren els nostres objectius en els seus Plans Pastorals, hauríem de revisar la tasca d'aquesta Coordinadora i proposar llur reconversió.