Presentació del Llibre del Poble de Déu pels bisbes de les diòcesis valencianes

Un dels fruits més reconfortants del Concili Vaticà II és el de la reforma de la litúrgia, constituïda en font i meta de tota vida cristiana, de la qual cosa els fidels en tenen consciència en augment constant. Possiblement, el factor que ha influït més en aquesta comprovada realitat de la major conscienciació dels fidels en la Litúrgia, ha estat l'ús de les llengües vernacles.

¿Quines llengües vernacles són aquestes? Pau VI, en la darrera sessió del Concili, ho digué ben explicitament: Les llengües innumerables que parlen els pobles de hui, han estat admeses a expressar litúrgicament la paraula dels hòmens a Déu i la paraula de Déu als hòmens.

Entre les innumerables llengües del món, no podía ser una excepció la del nostre Poble, aquesta llengua a què ja en el llunyà segle XIV fou traduït el Canon romà per Guillem Anglés, valuosíssim còdex conservat a l' Arxiu capitular de la Seu metropolitana de València; la llengua que fou compresa pels diversos pobles de l'Europa occidental en boca de sant Vicent Ferrer, moralitzador itinerant; la llengua en que l'any 1474 foren estampades Les trobes en llaors de la Verge Maria, compilades per Bernat Fenollar, primer llibre literari imprés a Espanya; la llengua en que el 1478 fou editada la versió de la Bíblia per Bonifaci Ferrer, primera traducció del text sagrat a una llengua romànica que era duta a la impremta; la llengua en que es canta l'esplendid i singular Misteri d'Elx; llengua que compta amb una notable i copiosa literatura religiosa impresa en els segles XV i XVI.

La llengua vernacla dels valencians té ara honor de ser signe extern del misteri de Pentecostès. Per l'ús dels diverses llengües s'arriba, per obra de l'Esperit Sant, a la confessió una mateixa fe. És l'Esperit qui informa una única Església, la qual, dónes del moment que no s'uneix una manera exclusiva amb una sola llengua-cultura sinó amb tots, consegueix el caràcter de catolicitat o universalitat (Lumen Gentium, 13. Gaudium et Spes, 58. Ad Gentes, 4). Ja els Sants Pares en els primers segles del Cristianisme, ensenyaren que l'acceptació de lotes els llengües del màs per part de l'Església, mitjançant l'Esperit Sant, expressava la superació de la va desunir dels pobles de la vella Babel.

De la implantació de la Litúrgia en llengua vernacla en els nostres Comunitats diocesanes, esperem fruits de major unitat, de major comprensió i vivència de la Paraula de Déu, i una adquisició intensa de l'esperit de família que ha de presidir en tota comunitat eclesial, esperit familiar que ens fa dir Parix a Déu, Germà i Salvador a Crist, moguts per l'Esperit amor.

Per tot això ens plau presentar vaig hui als fidels valencians aquesta edició del Missal dominical i festiu, que esperem que siga instrument de profitosos béns espirituals.
València, 9 octubre de 1974

+ JOSEP M.ª, Arquebisbe de València
+ PAU, Bisbe d'Oriola-Alacant
+ JOSEP M.ª, Bisbe de Sogorb-Castelló
+ JESÚS, Bisbe Titular de Bareta i Auxiliar de València
+ JOSEP, Bisbe Titular de Numídia i Auxiliar de Valèncta

tornar a documents